Chef- & Ledarstöd

Chef- & Ledarstöd -

Verksamhetsutveckling

Chefs- & Ledarstöd / Business Executive Coaching

Programmet varar oftast under 3-12 månader och består av 6-15 möten á 1,5 timmar

Effekter och värdet av Business Executive Coaching

 

Effekter

1.Förbättrade resultat - ökad produktivitet, snabbare befordran, större vinster

2.Djupare lärdomar - om dig själv, hur du uppfattas, vad du kan förbättra

3.Agera snabbare - genomför saker snabbare och med större precision

4.En plats att göra din egen röst hörd - att prata igenom saker och få perspektiv

5.Medvetenhet om perspektiv, föreställningar och attityder som kan hålla dig tillbaka

6.Support och självförtroende för att "luta sig in" och göra djärva drag

7.Klarhet om dina värderingar och vad du står för, vilket leder till ökad övertygelse

8.Ideér till sätt att förbättra det du inte kan se - medvetenhet om blinda fläckar

9.Emotionellt stöd, empati, och uppmuntran - känns mindre ensamt

10.Den tuffa sanningen andra inte kommer att berätta för dig

11.Tredje parts feedback vid 360-kartläggning, strategisk planering, och konfliktlösning

12.Support för att förbättra specifika färdigheter - kommunikation, delegering, konflikthantering, teambuilding, inflytande, etc.

 

Värdet

ICF Global Coaching Client Study från 2009.

I studien svarar 2 165 klienter från 64 länder på hur de upplever coaching som stöd. Svaren kan sammanfattas enligt nedan:

40% av klienterna upplevde att företagets resultat hade förbättrats som en följd av coachingen – 19 % var osäkra. Enligt de tillfrågade hade ROI inneburit att de fått tillbaka sju gånger investerade pengar genom satsningen på coaching.

 

Business Executive Coaching sker enligt dessa fyra steg

1. Kartläggning av verksamhetens utmaningar och framtida inriktning

2. Beskrivning av klientens roll och ansvar i verksamhetens utveckling - samt vad detta ställer för krav på klientens beteende ( t ex ledarskap)

3. De krav som kommer att ställas på klientens beteendemässiga kompetens ställs i relation till dennes nuvarande kompetens. Från detta utkristalliseras den/de viktigaste utvecklingsområden som coachingen skall fokusera ikring

4. Arbetet med att stödja klienten att i sin egen vardag arbeta med sina utvecklingsområden

 

Vanliga frågeställningar hos våra klienter

"Jag har medarbetare/ team som jag vill motivera, engagera, leda med vision och mening till att bli framgångsrika och högpresterande men jag når inte hela vägen fram - Jag vill ändra på det"

 

"Jag har ett/flera beteenden eller förhållningssätt som hindrar mig som chef & ledare (t ex vid en SLG Thomas 360-kartläggning) – Jag vill ändra på det"

 

"Livspusslet & balansen mellan arbetsliv – familjeliv – eget liv skapar stress och frustration – Jag vill ändra på det"

 

"Jag önskar att mitt inflytande vore högre – Jag vill ändra på det"

 

"Förändringstakten är hög på mitt företag – Jag vill bli bättre på att leda och verka i förändring"

 

"Jag har valt själv eller tvingats lämna min yrkesroll (Outplacement) – Reflektion och sätta nya mål till en fortsatt framgångsrik karriär"

 

"Jag måste ta, eller ta ställning till, ett viktigt strategiskt beslut och vill få fler perspektiv och förhållningssätt– Jag behöver bolla med någon utanför verksamheten"

 

Vinnarskalle-coaching (jämför; Elitidrotts coaching); "Jag är framgångsrik men jag har mer att ge till mig själv och företaget jag arbetar hos – Jag vill ta mig längre utanför min komfort-/smärtzon och accelerera mitt växande"

Vill du veta mer?

 

Tel 070-654 81 10

info@campeador.se

Campeador Chef- & Ledarutveckling